beques d'estudi

Beques Institut Confuci 2013

Beques institut Confuci 2013Per tal de promoure el desenvolupament dels Instituts Confuci i la promoció de la llengua i la cultura xineses al món, Hanban / Oficina Central dels Instituts Confuci presenta les Beques Institut Confuci 2013 per animar estudiants i professors de xinès de tot el món a estudiar la llengua i cultura de la Xina, a realitzar un Màster en l'Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera en universitats xineses.

1. Tipus de beques i requisits

Els tipus de beques d'aquest any inclouen:

Només s'acceptaran sol·licituds de ciutadans que no siguin xinesos amb bona salut, amb edats compreses entre els 16 i 35. Si el sol·licitant fos professor de xinès, l'edat màxima per sol· licitar la beca seria de 45 anys.

1.1. Beca de 2 anys per a estudiants de Màster en l'Ensenyament de Xinès com a Llengua Estrangera

La beca del Màster en l'Ensenyament del Xinès com a Llengua Estrangera està destinada a alumnes excel·lents de l'Institut Confuci, a professors locals de xinès, a alumnes que hagin obtingut resultats excel·lents en l'examen HSK, als guanyadors del concurs del "Pont a la Xina” per a estudiants de secundària i universitaris, així com a graduats universitaris de l'especialitat de llengua xinesa. L'inici de la beca coincidirà amb l'inici del curs a l'octubre de 2013, i tindrà una durada de 2 anys acadèmics. Els sol·licitants han d'aportar el títol grau o equivalent en el moment de la sol·licitud de la beca i han d'haver aconseguit una puntuació mínima de 180 en el nivell 5 del nou HSK escrit i una puntuació mínima de 50 en el nivell intermedi de HSK oral. Així mateix, hauran de signar un document comprometent durant 5 anys a l'ensenyament del xinès després de graduar del Màster. Es donarà prioritat als sol·licitants de la beca que ja tinguin una oferta de treball pactada amb la institució (s'exigirà un certificat de l’institut on ell/ella treballarà). Hanban donarà suport als graduats amb resultats excel·lents per tornar al seu país d'origen i treballar com a professors.

1.2. Beca d'un any per estudiar la llengua i la cultura xineses

La beca d'un any està destinada a alumnes excel·lents de l'Institut Confuci, als guanyadors del concurs del "Pont a la Xina" per a estudiants de secundària i universitaris, a professors locals de xinès, a graduats universitaris de l'especialitat de llengua xinesa, així com participants que hagin obtingut resultats excel·lents en l'examen HSK. Els seleccionats podran triar assignatures de Llengua i Literatura Xineses, Història de la Xina i Filosofia Xina. L'inici de la beca és a la tardor del 2013 i aquesta tindrà una durada d'un any acadèmic. Els sol·licitants hauran d'haver estudiat com a mínim 120 hores a l'Institut Confuci a l'hora de sol·licitar la beca o haver aconseguit una puntuació mínima de 180 punts en el nivell 3 del nou HSK escrit i de 60 punts en el nivell elemental de HSK oral.

1.3. Beca d'un semestre per estudiar la llengua i la cultura xineses

La beca d'un semestre es donarà inici a principis de la tardor del 2013 o a principis de la primavera del 2014. Aquesta beca està destinada està destinada a alumnes excel·lents de l'Institut Confuci, als guanyadors del concurs del "Pont a la Xina" per a estudiants de secundària i universitaris, a professors locals de xinès, a graduats universitaris de l'especialitat de llengua xinesa, participants que hagin obtingut resultats excel·lents en l'examen del HSK, així com aquells que vulguin dedicar-se a l'ensenyament de xinès. Els seleccionats podran triar assignatures de Llengua i Literatura Xineses, Història de la Xina i Filosofia Xina. Els sol·licitants hauran d'haver estudiat un mínim de 60 hores a l'Institut Confuci a l'hora de la sol·licitar la beca o haver aconseguit una puntuació mínima de 120 punts en el nivell 2 del nou HSK escrit i una puntuació mínima de 40 punts en el nivell elemental de HSK oral.

Es donarà prioritat a totes les categories de beques als sol·licitants amb les puntuacions requerides en HSK escrit i oral. Els guanyadors del concurs "Pont a la Xina" per a estudiants universitaris i de secundària hauran de fer les seves sol·licituds segons les indicacions dels premis. No es permetrà sol·licitar més d'una beca alhora.

2. Descripció de les beques

Les beques inclouen:

 1. Matrícula a la universitat de destinació.
 2. Curs a la universitat de destinació.
 3. Materials didàctics bàsics.
 4. Allotjament en residència universitària.
 5. Assistència sanitària i una assegurança bàsica per a alumnes estrangers.
 6. Despeses d'instal·lació: Els becaris d'un any i de dos anys obtindran una quantia de 1500 yuans, mentre que els becaris d'un semestre obtindran una quantia de 1000 yuans. Els becaris que portin mig any o més estudiant o vivint a la Xina en el moment de la concessió de la beca, no obtindran subsidi per a la instal·lació.
 7. Despeses personals: Els becaris d'un any i d'un semestre acadèmic rebran una quantitat de 1.400 yuans mensuals. Els becaris de màster obtindran una quantia de 1.700 yuans mensuals.

Les beques no inclouen:

 1. Les despeses d'instal·lació si el/la becari/a ja portés sis mesos o més estudiant i/o vivint a la Xina.
 2. Despeses del visat.
 3. Vol internacional.

3. Procés de sol·licitud

 1. A partir de la data de publicació de la beca els sol·licitants podran inscriure’s a la pàgina web oficial de les beques de l'Institut Confuci http://cis.chinese.cn/. Allà podran consultar la informació sobre els centres docents als quals poden optar. Els sol·licitants hauran d'omplir i lliurar el formulari de sol·licitud online. A més, hauran de descarregar el formulari i lliurar-ne una còpia (signada) juntament amb la resta de documents necessaris a l'Institut Confuci de Barcelona.
 2. Els sol·licitants poden lliurar tots els documents de la sol·licitud a l'Institut Confuci de Barcelona:
 3. Hanban avaluarà les sol·licituds i publicarà la llista definitiva dels becaris, que podrà consultar a la pàgina oficial de Hanban a partir del 15 de juny 2013.

4. Documents necessaris per a la sol·licitud

Els sol·licitants hauran d'entrar a la pàgina web oficial de les beques de l'Institut Confuci http://cis.chinese.cn/, omplir el "formulari de sol · licitud de la Beca de l'Institut Confuci" i adjuntar els següents materials:

 1. Fotocòpia del passaport (Pàgina amb la fotografia i amb una vigència mínima de 6 mesos).
 2. Fotocòpia de la qualificació obtinguda en l'últim HSK escrit i oral.
 3. Fotocòpia de la titulació acadèmica més alta que es posseeixi i de la certificació acadèmica personal. Els sol·licitants hauran de lliurar la fotocòpia compulsada del certificat de la seva titulació acadèmica més alta i la traducció jurada en anglès o en xinès de la titulació així com de la certificació acadèmica.
 4. Carta de recomanació i declaració jurada. Els sol·licitants de la beca de Màster hauran de lliurar dues cartes de recomanació de dos professors universitaris titulars o associats. Si els documents estan en espanyol, aquests documents han d'anar acompanyats de la seva traducció jurada a l'anglès o al xinès. A més, han de presentar la declaració jurada en la qual es comprometen a la dedicació durant 5 anys com a mínim a l'ensenyament de xinès. Aquesta declaració haurà d'anar signada i estar escrita en xinès.
 5. Els sol·licitants menors de 18 anys hauran de lliurar els documents jurídics pertinents del seu tutor legal a la Xina.
 6. Els guanyadors de la final del Concurs "Pont a la Xina" hauran de lliurar la fotocòpia del diploma obtingut. Els guanyadors de les rondes preliminars de "Pont a la Xina" en els seus països, han d'acreditar el premi i una carta de referència proporcionada pels organitzadors.
 7. En el cas que el sol·licitant sigui professor de xinès, ha de lliurar el certificat corresponent que ho acrediti. En aquest certificat han de constar els anys de docència de xinès i la càrrega lectiva setmanal, i estarà acompanyat de cartes de recomanació proporcionades per les institucions on treballa.

5. Obligacions dels becaris

 1. Els becaris perdran el dret a la beca si no es matriculen al centre docent en la data que estigui estipulada per la universitat de destinació.
 2. Els becaris perdran el dret a beca si no superen l'examen mèdic exigit per Hanban.
 3. Durant el període d'estudi a la Xina, els becaris de la beca de Màster rebran la valoració anual de Hanban, que es realitzarà en el segon semestre del primer any. Només els que aconsegueixin bones qualificacions acadèmiques podran seguir gaudint d'aquesta.