dc02122020

 horari calendari acadèmic

Back Estàs aquí:Home Cursos Cursos Programes educatius Programa adults

Objectius d'estudi

Ensenyament de l'idioma xinès per a adults

Curso de chinoEl propòsit de l'ensenyament del xinès per a adults de l'Institut Confuci de Barcelona no consisteix només en proporcionar als estudiants coneixements lingüístics, sinó també en desenvolupar la motivació per aprendre, la capacitat autodidacta, la cooperació, etc. Tot això contribueix a que els estudiants posin en pràctica estratègies eficients i arribin a millorar la seva competència lingüística.

Objectius generals

Objectius per als estudiants del nivell bàsic

Els estudiants podran comprendre el vocabulari i expressions bàsiques relacionades amb la seva persona i la vida diària. Seran capaços de dominar i construir oracions simples, fer descripcions senzilles i intercanviar idees en xinès de manera simple.

Objectiu per als estudiants del nivell intermedi

Els estudiants d'aquest nivell aprendran diferents situacions relacionades amb la vida diària. Seran capaços de construir oracions complexes, fer descripcions, construir paràgrafs breus i intercanviar idees al voltant de temes coneguts. En aquesta fase els estudiants desenvoluparan la confiança en l’autoaprenentatge. 

Objectiu per als estudiants del nivell avançat

Els estudiants aprendran més situacions relacionades amb la vida diària i social. Seran capaços de construir oracions sense errors, fer descripcions i explicar i fer comparacions sobre temes coneguts. També seran capaços de construir frases complexes, crear discursos i tenir l'habilitat d'expressar-se amb fluïdesa. En aquesta fase, els estudiants tindran més confiança per a practicar i aprendre i tindran un coneixement ampli de la cultura xinesa.

Continguts del curs

Continguts del curs dels estudiants del nivell bàsic

Coneixement lingüístic

 1. Fonètica: escoltar, distingir i pronunciar els tons dels caràcters xinesos i conèixer la seva transcripció en hanyu pinyin.
 2. Caràcters i paraules: reconèixer els components bàsics del caràcters i dels radicals, comprendre les relacions entre els caràcters i les paraules i aprendre vocabulari referent a la vida quotidiana.
 3. Gramàtica: conèixer i dominar els patrons bàsics més comuns. Aprendre noms, numerals, pronoms personals, verbs comuns, adjectius i adverbis de grau. Conèixer i saber utilitzar la moneda xinesa, sumar moneda, expressions bàsiques de temps, lloc, direcció i de desig.
 4. Expressió: saludar, agrair, disculpar-se i acomiadar-se. Aprendre les expressions i patrons bàsics d'ús a la vida quotidiana.

Coneixement cultural

Conèixer la cultura xinesa, les arts i les festes tradicionals importants. Conèixer l’etiqueta i els costums socials xinesos.

Materials

Llibre: El Nuevo Libro de Chino Práctico 1

Continguts del curs dels estudiants del nivell intermedi

Coneixement lingüístic

 1. Fonètica: parlar amb la pronunciació i l'entonació apropiada en converses de la vida quotidiana i dominar el hanyu pinyin.
 2. Vocabulari: distingir les normes morfològiques i els significats dels caràcters xinesos i utilitzar el vocabulari estudiat per expressar-se en situacions de la vida quotidiana.
 3. Gramàtica: conèixer i saber utilitzar verbs modals, preposicions, oracions comparatives bàsiques, ús de la partícula "了" i oracions negatives amb "没有".
 4. Expressió: Ser capaç d'aplicar patrons per comunicar-se en diferents contextos (exposició, narració i descripció). Mantenir converses al voltant de temes de la vida quotidiana.

Coneixement cultural

Aprendre els costums en les relacions personals i conèixer la importància del llenguatge no verbal i el protocol de la cultura xinesa.

Materials

Llibre: El Nuevo Libro de Chino Práctico 2

Continguts del curs dels estudiants del nivell avançat

Coneixement lingüístic

 1. Fonètica: dominar el hanyu pinyin i parlar amb la pronunciació i l'entonació apropiada en converses de la vida quotidiana.
 2. Vocabulari: conèixer estructures complexes de caràcters xinesos i ser capaç de distingir el so, la morfologia i el seu significat. Dominar el vocabulari referent a la societat i la vida quotidiana.
 3. Gramàtica: conèixer i dominar adverbis de temps, l'ús de la partícula "过", complements de temps i d'acció, l'ús de l'oració "是 ...... 的", estructures coverbals i oracions compostes usuals.
 4. Expressió: aplicar de forma correcta els patrons gramaticals en diferents àmbits i saber expressar un sentiment, una actitud i una opinió. Efectuar una comunicació de manera eficient en àmbits socials.

Coneixement cultural

Conèixer els avenços en la literatura, les arts, la ciència, el pensament xinès i les seves contribucions a la cultura universal. Conèixer refranys i proverbis i les seves connotacions. Conèixer l'estructura social i les relacions personals de la cultura xinesa.

Materials

Llibre: El Nuevo Libro de Chino Práctico 3

Hanban / Oficina Central de l'Institut Confuci  i Fundació Institut Confuci de Barcelona

rgpdue_sello.png