Termes i condicions de contractació del lloc web

Publicat dimarts 11 de Juny, 2024

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA posa a la seva disposició un servei de contractació en línia que li permetrà contractar els serveis acadèmics oferts a través del Lloc web.

En el present document s'estableixen les “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” que regulen el funcionament d'aquest Lloc web i la contractació dels serveis acadèmics de confuciobarcelona.es. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui aplicable l'acceptació d'aquestes CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:

e-mail de contacte: fundacion@confuciobarcelona.es

Telèfon de contacte: 937 688 927

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ han estat redactades de conformitat amb el que s'estableix en:

Article 10.1 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç electrònic (LSSI CE 34/2002), l'Art. 63, 67, 68, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 97, 98, 107, 108, 118, 125 de el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, article 14 de el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig del 2013 i Art. 3 de el Reial decret 3423/2000 de 15 de desembre.

1. Informació general de contacte

2. Objecte

3. Característiques del servei

4. Accés de persones usuàries

5. Normes d'ús del Lloc web

6. Propietat intel·lectual i industrial

7. Notificació d'infraccions

8. Formalització del contracte: Inscripció i matrícula

9. Drets i terminis de desistiment

10. Inscripció activitats culturals i acadèmiques

11. Atenció a l'Alumne / Serveis de mediació

12. Responsabilitat

13. Responsabilitat i limitació per enllaços des d'altres pàgines web

14. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web

15. Publicitat

16. Protecció de dades personals

17. Queixes i reclamacions

18. Política Copyright

19. Miscel·lània

1. Informació general de contacte

De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que la titularitat d'aquest Lloc web, “confuciobarcelona.es”, (d'ara endavant Lloc web) l'ostenta: FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA, [d'ara endavant FICB] proveïda de NIF: G65542014, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 2969, i les dades de contacte dels quals són:

Adreça: C/Elisabets 10, Planta baixa i primera 08001 BARCELONA

Telèfon de contacte: 937 688 927

Email de contacte: fundacion@confuciobarcelona.es

2. Objecte

El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” és en primer lloc, informar els usuaris contractants dels serveis i modalitats, en els quals FICB, procedirà a oferir els seus serveis i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts”, en el marc dels serveis oferts per part de FICB al client (d'ara endavant “l'Alumne”).

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a tots els serveis contractats a través del Lloc web. Per tant, “l'Alumne”, en formalitzar un contracte reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització del mateix les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”, i les accepta total i plenament.

FICB es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”. No obstant això, seran aplicables a la contractació aquelles que l'Alumne hagués acceptat en el moment de formalitzar la inscripció i matrícula.

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” inclouen les Condicions Generals d'ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

3. Característiques del Servei

A l'efecte d'aquestes “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” s'entén que l'activitat que FICB desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

 • Inscripció i realització de cursos de manera presencial o en línia relacionats amb la llengua xinesa mitjançant mètodes diversos.
 • Accés a la inscripció d'exàmens oficials de Nivell de Xinès (HSK) i altres certificacions oficials.
 • Inscripció a activitats culturals i acadèmiques

4. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui el realitza la condició de persona usuària.

L'ús de serveis oferts en la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap mena en l'accés a la pàgina web, excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.

L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o indisponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

5. Normes d'ús del Lloc web

La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. FICB es reserva el dret de verificar tots els comentaris i/o opinions dels usuaris abans de la seva publicació definitiva en el Lloc web. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualizadas que es realitzin i dels perjudicis que, sobre aquest tema, causi a FICB o a terceres persones a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

La responsabilitat dels comentaris, directament o indirectament publicats en el Lloc web recau, exclusivament, en la persona usuària i FICB declina qualsevol responsabilitat sobre la seva veracitat.

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb FICB siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que FICB enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb FICB a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, en el seu cas, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, tret que s'estipuli el contrari, FICB pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o en l'adreça postal facilitada.

La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”, reservant-se FICB el dret de limitar-lo si així ho estimés convenient.

El Lloc web està regit per la legislació aplicable a Espanya. FICB no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. FICB declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Queda terminantment prohibit:

 • Utilitzar el nom de FICB amb finalitats professionals o lucratius directament o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web FICB per a fins que no siguin la contractació dels serveis oferts.
 • Realitzar contractacions falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una contractació de servei d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i/o contrari a la legislació vigent a Espanya i la Unió Europea.
 • Difamar, abusar, assetjar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d'uns altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip FICB o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

6. Propietat intel·lectual i industrial

El Lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen en el Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de FICB o del titular d'aquests, tret que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a FICB, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements del mateix està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de FICB.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a FICB.

FICB reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

FICB no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

7. Notificació d'infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per FICB en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En tal cas, la persona usuària respondrà per tals infraccions.

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats en el Lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-lo a FICB per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la següent informació:

 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent sobre aquest tema que es consideren violats,
 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per a permetre a FICB situar aquest material en el Lloc web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè FICB pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
 5. còpia del DNI, passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

FICB atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per a sol·licitar la retirada de tals continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria caixet.

8. Formalització del contracte

8.1 Inscripció i matrícula a cursos

La formalització del contracte es considera constituïda una vegada es formalitza la inscripció i matrícula, sempre que es realitzi dins dels terminis i a través dels mitjans establerts per a aquesta finalitat en el Lloc web.

Per a poder formalitzar la matrícula i accedir al curs, l'Alumne ha de complir amb tots els requisits establerts per la FICB previstos en el formulari, en les presents Condicions de Contractació i en el programa del curs corresponent. La inscripció a un curs pot realitzar-se de manera presencial* o a través del formulari habilitat en el Lloc web. La documentació necessària per a realitzar la matrícula és:

 • Formulari d'inscripció correctament emplenat.
 • En el cas de gaudir d'algun descompte aplicable en el preu dels cursos, s'haurà d'aportar el carnet corresponent i el DNI.
 • Comprovant de pagament de l'abonament del curs.

Una vegada completat el procés d'inscripció i matriculació, l'Alumne rebrà un correu electrònic de confirmació.

La FICB es reserva el dret a cancel·lar el curs en el cas que no s'arribi al mínim de sis alumnes inscrits a la finalització del període d'inscripció. En aquest cas, l'Alumne serà informat sobre aquest tema i recuperarà sense cap demora indeguda les sumes que hagi abonat en virtut d'aquest.

8.1.1 Pagament

El preu del curs està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la formalització de la “Inscripció i matrícula”.

El pagament de l'import del curs haurà d'efectuar-se íntegrament a través de transferència o ingrés en compte. Per als cursos de més de 60h anuals, el pagament pot fer-se fraccionat en 2 quotes, que hauran de ser abonades abans de l'inici de cada semestre.

La matrícula i la plaça seran efectives una vegada pagat l'import del curs.

8.1.2 Sol·licitud de canvi de nivell i horari

Per a sol·licitar un canvi de nivell i horari, s'haurà d'emplenar el següent formulari: formulari de sol·licitud de canvi d'horari. En el cas que el formulari sigui enviat en un termini anterior a 14 dies naturals previs a l'inici del curs, no s'haurà de justificar ni aportar cap documentació addicional per a sol·licitar el canvi.

En cas contrari, es permetrà un canvi de grup per alumne i semestre, sempre dins del mateix nivell i subjecte a disponibilitat de places. Per a sol·licitar aquest canvi de nivell, l'Alumne haurà d'aportar un document que justifiqui la seva sol·licitud.

8.2 Inscripció a exàmens oficials

La inscripció als exàmens oficials (HSK, YCT, HSKK, CTCSOL i BCT) es realitza únicament en línia a través de la pàgina web http://www.chinesetest.cn/index.do

L'Alumne ha de registrar-se en la citada pàgina web i emplenar tots els camps que se sol·liciten en el formulari d'inscripció i adjuntar una foto de carnet.

L'Alumne és l'únic responsable de la veracitat de la informació i de les dades introduïdes en el formulari d'inscripció en línia.

Les claus d'accés a la pàgina web http://www.chinesetest.cn/index.do són personals i intransferibles, l'Alumne ha de conservar-les per a futurs tràmits.

CHINESE TEST INTERNATIONAL es reserva el dret a cancel·lar una convocatòria d'exàmens, en el cas que no s'arribi al mínim d'alumnes inscrits en el període d'inscripció. En aquest cas, l'Alumne serà informat sobre aquest tema i FICB li abonarà sense cap demora indeguda la suma que hagi abonat en virtut d'aquest.

8.2.1 Modificació de les dades d'inscripció

FICB en col·laboració amb CHINESE TEST INTERNATIONAL serà l'encarregat d'atendre la petició d'actualització o modificació de les dades d'inscripció facilitats per l'Alumne. Aquest haurà d'informar a FICB a través del correu electrònic: fundacion@confuciobarcelona.es, abans que finalitzi la data límit de matrícula i inscripció a l'examen, justificant el motiu de la petició de modificació o actualització de les seves dades.

8.2.2 Pagament

Una vegada realitzada la inscripció en línia a través de la pàgina web http://www.chinesetest.cn/index.do, l'Alumne haurà d'abonar les taxes d'inscripció realitzant una transferència bancària al següent compte de la FICB: ES58 0049 6671 9121 1600 9071. En realitzar la transferència o ingrés en compte, s'haurà d'indicar en l'apartat CONCEPTE el nom de la persona i el nivell de l'examen al qual s'inscriu. Exemple: Antoni Gaudí HSK 3.

Una vegada realitzat el pagament, la FICB actualitzarà l'estat del pagament del formulari de l'Alumne i aquest haurà de comprovar que s'hagi actualitzat correctament a través del seu perfil de la pàgina web: http://www.chinesetest.cn/index.do

Si transcorren més de quatre dies hàbils des de la data en la qual s'ha realitzat el pagament i el formulari en línia no s'ha actualitzat, l'Alumne haurà de contactar amb la FICB a través del següent e-mail: fundacion@confuciobarcelona.es

El preu de les taxes està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la formalització de la “Inscripció a l'examen”.

8.2.3 Recollida i enviament de Certificats

Una vegada transcorreguts 45 dies hàbils després de la realització de l'examen, l'Alumne podrà dirigir-se a la seu de la FICB per a recollir el seu certificat: C/ Elisabets, 10, 08001, Barcelona. *

L'Alumne ha de presentar el seu document d'identitat perquè li sigui facilitat el certificat. En cas de menors, el pare, mare o tutor ha de presentar el seu document d'identitat i el del menor.

L'Alumne podrà autoritzar una persona representant per a recollir el seu certificat. En aquest cas, la persona representant, haurà de presentar una autorització signada per l'Alumne o en cas de menors, pel pare/mare/tutor legal juntament amb còpia dels dos documents d'identitat. Si la persona representant anés familiar de primer grau, només serà necessari que presenti el seu document d'identitat.

Per a enviaments, el sol·licitant haurà de completar i enviar el formulari habilitat o posar-se en contacte amb la FICB a través del següent e-mail: fundacion@confuciobarcelona.es

L'enviament dels certificats serà a ports deguts a càrrec de l'empresa de missatgeria GLS. El cost d'aquest pot variar depenent de la ciutat de destí. A petició del sol·licitant, la FICB pot consultar a GLS el cost aproximat de l'enviament. S'ha de tenir en compte que el dia de recepció del document s'ha de trobar una persona en el domicili proporcionat, en cas contrari el cost de l'enviament incrementarà cada dia que el missatger faci un intent de lliurament. El pagament de l'enviament s'efectua directament a l'empresa de missatgeria GLS en efectiu el dia de recepció del document. La FICB no es fa responsable de danys o perdudes que el certificat pugui sofrir. En el cas de no abonar les taxes de l'enviament, el certificat es retornarà a la FICB. Aquest certificat es retindrà fins que el sol·licitant completi el pagament.

8.3 Informació bàsica protecció de dades

Amb la finalitat de posar a la disposició de l'alumnat les sessions de les classes en línia a les quals no pugui assistir, la FICB l'informa que, les classes que es realitzin a través de la plataforma ZOOM podran ser gravades, la qual cosa implicarà el tractament de les seves dades personals, concretament, el seu nom i cognoms en cas d'intervencions escrites i de la seva veu en el cas d'intervencions verbals. Addicionalment, si l'alumne activa la seva càmera, seran objecte de tractament la seva imatge i l'espai físic on es trobi. L'accés al contingut del vídeo únicament serà per a l'alumnat que formi part del curs impartit, no es realitzaran difusions d'aquest. L'informem que la conservació de les gravacions serà l'estrictament necessària per a la finalitat perseguida. Pot exercir els seus drets, enviant un escrit a: dpd.fundacion@confuciobarcelona.es

9. Drets i terminis de desistiment

9.1 Dret i termini de desistiment legal

9.1.2 Termini per a l'exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, l'Alumne disposa d'un termini màxim de 14 dies naturals, des de la formalització del contracte, per a exercir el seu dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte (formalització d'inscripció i matrícula del curs o formalització d'inscripció a l'examen oficial).

Exclusió del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. De manera enunciativa i, no exhaustiva, no podrà exercir-se en el cas de:

 1. Que el curs hagi començat abans de finalitzar el termini de 14 dies naturals, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

9.1.3 Conseqüències de l'exercici del dret legal de desistiment

L'Alumne que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, dins del termini legal de desistiment, podrà obtenir el reemborsament de la suma total abonada pel curs o inscripció a l'examen.

La devolució de la suma abonada es realitzarà sense major demora, i en tot cas, abans de 14 dies naturals des de la data en què FICB, va ser informat de la sol·licitud de dret de desistiment per part de l'Alumne, al compte bancari indicat per l'Alumne.

9.2 Modalitats d'exercici del dret legal de desistiment

9.2.1 Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Per a exercir el dret de desistiment, l'Alumne, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de serveis i podrà fer-lo a través de qualsevol dels següents mitjans:

Mitjançant el següent enllaç: formulari de desistiment

Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la qual assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

FICB comunicarà sense demora a l'Alumne el justificant de recepció d'aquest desistiment. L'Alumne haurà de guardar el correu electrònic de resposta automàtica conforme s'ha rebut correctament el formulari de desistiment. En el cas de no rebre el justificant de recepció, haurà d'enviar un correu electrònic a fundacion@confunciobarcelona.es.esdentro del mateix dia natural.

10. Inscripció Activitats Culturals i Acadèmiques

Per a poder assistir a una activitat organitzada per la FICB, s'haurà d'emplenar el formulari d'inscripció corresponent del Lloc web. L'assistència a les activitats és gratuïta i amb un aforament limitat.

La informació sobre les activitats culturals i/o acadèmiques poden consultar-se en el formulari d'inscripció corresponent habilitat en el Lloc web.

10.1 Cancel·lació d'activitats

FICB es reserva el dret de posposar o cancel·lar un esdeveniment per causes que impossibilitin el funcionament regular de l'activitat. En aquests casos, s'informarà les persones participants inscrites en la major brevetat possible.

11. Atenció a l'Alumne / Serveis de mediació

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb la inscripció a un curs, examen o activitat cultural o acadèmica, o qualsevol reclamació, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Alumne de FICB, a través de:

Telèfon de contacte: 937 688 927

Email de contacte: fundacion@confuciobarcelona.es

12. Responsabilitat

12.1 Capacitat

Amb anterioritat a la formalització del contracte, l'Alumne declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” i, per consegüent, en el cas que una persona que no disposés de capacitat legal s'inscrivís en un curs a través del Lloc web de FICB, els responsables legals d'aquesta persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta inscripció i, en concret, hauran de satisfer l'import d'aquest.

12.2 Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, FICB no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota
 • una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de serveis entre totes dues parts.

Igualment, FICB també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • FICB aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del servei que ofereix a través del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei.
 • FICB no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada sobre la base de la informació que en el mateix es facilita.
 • FICB no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

En general, FICB no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa, però no exhaustiu:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i FICB disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. FICB posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

13. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d'altres pàgines web

La persona usuària que desitgi oferir continguts del Lloc web FICB en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir en la mateixa un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d'inici del Lloc web FICB.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de FICB, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i/o qualsevol altre signe distintiu de FICB exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per FICB expressament.

La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de FICB de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc web o permetin visualitzar-lo a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió en el públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per a aprofitar la reputació i la marca de FICB, o es faci de qualsevol altra manera prohibida per la legislació aplicable.

L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web FICB, no podrà efectuar en cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre FICB sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts.

Les pàgines web en les quals s'ofereixi l'enllaç al Lloc web FICB no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que FICB recolza o dóna suport a les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per FICB.

14. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

A fi d'ajudar la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web FICB podrà incloure enllaços o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. FICB no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que FICB recomani i aprovi el contingut d'aquests, i que FICB no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués sofrir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.

FICB retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

15. Publicitat

El Lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. FICB no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

16. Protecció de dades personals

FICB tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web confuciobarcelona.es tal com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd.fundacion@confuciobarcelona.es. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en: confuciobarcelona.es

17. Queixes i reclamacions

L'Alumne pot fer arribar a FICB les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte).

FICB donarà resposta a les reclamacions rebudes en la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

A més, FICB, disposa de fulls de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a FICB en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte) o a través del següent formulari:

Informació a l'Alumne sobre la plataforma de resolució de conflictes @E-commerce.

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de serveis entre FICB i l'Alumne emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del següent Lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FICB vela pel correcte compliment dels drets de copyright i accés als cursos. En aquest sentit, l'informem que:

La visualització dels materials proporcionats per FICB (PPT, fitxes, etc.) són d'ús exclusiu de l'alumne matriculat. Queda totalment prohibida la distribució d'aquest material per cap mitjà (xarxes socials, correu electrònic, impressió, etc.).

L'Alumne no podrà prendre fotografies de la classe ni realitzar enregistraments, encara que anessin per al seu ús propi.

L'Alumne no podrà compartir amb tercers les seves credencials d'accés al curs (com, per exemple, contrasenyes de Edvoice, ANEU de Zoom, etc.).

L'accés al curs és personal i intransferible.

FICB es reserva el dret d'expulsar als alumnes que no compleixin amb aquesta normativa, sense possibilitat de retorn de l'import abonat pel curs.

19. Miscel·lània

19.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

a. Exclusió de renúncia

El fet que qualsevol de les parts no exercís els drets que li assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ”, no podrà ser interpretada com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació de què es tractés.

b. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació de l'Estat Espanyol. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o en el seu cas, al lloc de compliment de l'obligació.

19.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ” es mantindran vigents fins a la finalització del contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions poden veure's modificades, per la qual cosa és responsabilitat de l'Alumne consultar-les periòdicament i sobretot quan realitzarà una nova contractació, ja que les Condicions vigents en aquest moment, seran les que resultin aplicables.

Data de revisió de les condicions: maig 2021