Protecció de dades

Publicat divendres 22 de Octubre, 2021

Nota legal

Textos Legals Versió 1 02-2020

1.1 Avís legal

1.2 Política de privacitat

1.3 Política de Cookies

1.4 Informació addicional

1.1 Avís legal

Dades identificatives del prestador de serveis de la societat de la informació

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA, és el titular del portal Web  confuciobarcelona.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA, NIF G65442014, Inscrita al Registre de Fundacions amb en número 2669, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic a fundacion@confuciobarcelona.es

Introducció

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

Acceptació

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONAen el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.
INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de confuciobarcelona.es,ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’ús o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web confuciobarcelona.cat com a l’accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

Informació sobre l'exempció de tota responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Així mateix, la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat intel·lectual i industrial ,marques registrades

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” confuciobarcelona.cat.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA.

1.2 Política de privacitat

Responsable

De conformitat amb allò que estableix el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA, amb  domicili social a la C/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA, NIF G65442014, Inscrita al Registre de Fundacions amb el número 2669, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.

E-mail fundacion@confuciobarcelona.es, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els cursos i activitats que ofereix la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça fundacion@confuciobarcelona.es indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, cancel·lació, oposició,  portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd.fundacion@confuciobarcelona.es i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Política

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s'accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat s’informa als usuaris de confuciobarcelona.cat del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

Mesures de seguretat

Finalment s'informa que la FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA ha adoptat en el sistema d'informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Drets dels usuaris

L'interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i del Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, i que són:

A.- El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

  • L'enviament d'un correu electrònic a: dpd.fundacion@confuciobarcelona.es
  • Comunicació per escrit dirigida a: FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONAC/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l'interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i supressió podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos.

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONAprocedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals tant per si les dades es tracten lícitament com per interès legítim o consentiment relatiu per finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l'interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

Canvi de normativa

La FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONAes reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: fundacion@confuciobarcelona.es.

1.3 Política de Cookies

El domini “confuciobarcelona.cat” utilitza procediments automàtics de recollida "Cookies" per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISSP, etc. Tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les "Cookies", ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

1.4 Informació addicional

Textos Legals Versió 1   02-2020

2.0 Informació addicional (general)

Responsable del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA
C/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA

G65542014
937 688 927

Contacte del DPD

dpd.fundacion@confuciobarcelona.es

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament de la fundació i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la sessió

Es cediran dades a Universitats, fundacions i instituts.

Es cediran dades a CHINESETEST

Finalitat de la sessió

Cessió de dades a Universitats, fundacions i instituts mitjançant l’execució d’un conveni amb la FICB.

Cessió de dades a CHINESETEST per gestionar els inscrits als exàmens de xinès.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim i interès contractual i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferència internacional

Si es realitzaran transferències de dades..

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercir els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  dpd.fundacion@confuciobarcelona.es.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat d’aquest.

Si vol disposar d’un model per a això podrà usar un model oficial de l’AGPD: http://www.aepd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Joan,6 28001-Madrid.

Certificat de compliment de la RGPDUE

rgpdue