Protecció de dades personals (Informació addicional)

Publicat dilluns 25 de Octubre, 2021

Protecció de dades personals (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   02-2020

2.0 Informació addicional (general)

Responsable del tractament

Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

FUNDACIÓ INSTITUT CONFUCI DE BARCELONA
C/ Elisabets, 10 planta baixa i primera - 08001 BARCELONA

G65542014
937 688 927

Contacte del DPD

dpd.fundacion@confuciobarcelona.es

Finalitats del tractament

Descripció del tractament

Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament de la fundació i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla.

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la sessió

Es cediran dades a Universitats, fundacions i instituts.

Es cediran dades a CHINESETEST

Es cediran dades a HANSKY

Finalitat de la sessió

Cessió de dades a Universitats, fundacions i instituts mitjançant l’execució d’un conveni amb la FICB.

Cessió de dades a CHINESETEST per gestionar els inscrits als exàmens de xinès.

Cessió de dades a HANSKY per a la gestió de les BBDD dels inscrits als cursos en línia.

Legitimació de la cessió

De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim i interès contractual i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.

Moviments internacionals de dades

Si es produeixen.

Transferència internacional

Si es realitzaran transferències de dades..

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.

Drets de les persones interessades

Quins drets té?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Per exercir els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a  dpd.fundacion@confuciobarcelona.es.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat d’aquest.

Si vol disposar d’un model per a això podrà usar un model oficial de l’AGPD: http://www.aepd.es/

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD

Així mateix l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Joan,6 28001-Madrid.

Certificat de compliment de la RGPDUE

rgpdue