Termes i condicions d'inscripció

Publicat dilluns 18 de Octubre, 2021

Inscripció i descomptes

La inscripció a un curs es realitzarà segons el que s'estableix en les condicions de contractació.

L'alumne declara la veracitat de la informació i dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i es compromet en tot moment a facilitar la informació que se li requereixi sobre les dades sol·licitades en el formulari d'inscripció, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

L'estudiant podrà descomptar-se fins a un 20% del preu dels cursos si disposa de:

  • Carnet de família nombrosa o monoparental.
  • Si és major de 65 anys

En qualsevol d'aquests casos, la taxa d'administració s'haurà de pagar íntegra, sense estar subjecta a cap descompte.

L'estudiant també podrà reduir la tarifa dels cursos de 120h i 90h si s'abona amb antelació el curs complet.

Avaluació del curs

A continuació, es detallen els barems que determinen la nota final de l'estudiant:

Cursos infantils, adolescents i adults

  • Examen escrit 50%
  • Examen oral 30%
  • Participació 10%
  • Deures 10%

Per a obtenir el títol del curs corresponent, s'ha d'obtenir una puntuació superior a 60/100 en el butlletí de notes final i haver abonat íntegrament l'import del curs. L'obtenció d'aquest títol és necessària per a poder matricular-se en el curs següent.

Per als cursos inferiors a 50 h lectives per any acadèmic (exemple; curs oral de repàs, curs de cal·ligrafia, curs de preparació HSK), el preu no estarà subjecte a cap descompte.

Plataforma docent – Edvoice

Tots els estudiants inscrits en els cursos de la FICB comptaran amb accés a la plataforma Edvoice, en la qual, l'estudiant podrà descarregar-se el contingut del curs, lliurar i rebre exercicis i realitzar un seguiment de les seves notes. L'estudiant haurà de registrar-se pel seu compte en la plataforma Edvoice mitjançant un correu i una contrasenya desitjada, el registre no tindrà cap cost per a l'estudiant.

És responsabilitat de l'estudiant salvaguardar les seves credencials, sent prohibida la distribució d'aquestes credencials entre altres usuaris. El pare/mare/tutor legal de l'estudiant infantil i/o adolescent també podrà tenir accés a la plataforma Edvoice.

Per a un aprofitament total del curs, s'aconsella el registre a Edvoice en l'inici del curs. En cas contrari, la FICB no pot garantir la visualització de material anterior al seu registre i accés al curs.

Els cursos de menys de 50 h anuals no tindran accés a la plataforma Edvoice.

Actualitzat a Barcelona, maig de 2022

Informació relacionada